Pravne informacije

Pravne informacije 
 1. Opšti uslovi korišćenja ovog web sajta
 2. Prava intelektualne svojine
 3. Autorska prava marke
 4. Lozinke i pristup
 5. Podaci o proizvodima i uslugama
 6. Podaci o uslugama finansiranja
 7. Lični i javni podaci
 8. Izjava o zaštiti podataka
 9. Mrežni «Cookies»
 10. Linkovi
 11. Ograničenje odgovornosti
 12. Primenjivo pravo
 13. Ažuriranje opštih uslova
Opšti uslovi korišćenja ovog web sajta

Ovde navedeni uslovi korišćenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, kao i materijala sa Internet stranica DACIA pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica.

Stoga Vas molimo da se upoznate sa njima kako bi izbegli kasnije eventualne nesporazume i posledice u vezi istih.

Svako korišćenje stranice www.dacia.me uslovljeno je poštovanjem opštih uslova pristupa i korišćenja koji su dalje navedeni.

Samim pristupom i pregledanjem web stranica podrazumeva se da prihvatate opšte uslove koji su izvan posebnih sporazuma sa DACIA-om ili sa nekim ili svim članovima prodajne mreže DACIA.

Ovu web stranicu je otvorila DACIA isključivo za potrebe informisanja. Sve informacije dostupne na web stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovoj stranici ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati drugima, bez prethodne pisane saglasnosti DACIA-e.

Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama sa ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.

 • (povratak na vrh stranice)

 • Prava intelektualne svojine

  Predstavljanje i sadržaj ove stranice smatraju se intelektualnom svojinom DACIA-e i kao takvi su zaštićeni zakonskim propisima koji su trenutno na snazi.

  Sadržaj ove stranice zaštićen je propisima iz oblasti autorskog prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine koja pripadaju DACIA-i ili su ustupljena DACIA-i, a u vlasništvu su trećih lica. DACIA takođe posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice.

  Modeli vozila, crteži, fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, te svi drugi dokumenti na Internet stranici podležu zakonskim propisima iz oblasti autorskog prava, industrijske i/ili intelektualne svojine, i kao takvi su svojina DACIA-e ili trećeg lica koja na osnovu valjanog pravnog osnova DACIA-i garantuje ograničeno korišćenje ovog sadržaja.

  Modeli vozila predstavljeni na web stranicama zaštićeni su prema zakonskim propisima koja se odnose na autorska prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine, kao i zaštitu nacrta i industrijskih modela.

  Reprodukcija (digitalna ili na papiru) ove stranice, kao i na njoj prikazanih radova i modela vozila odobrava se isključivo za strogo ličnu upotrebu, isključujući bilo kakvo korišćenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa zakonskim propisima u oblasti autorskih prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine koji su trenutno na snazi.

  Osim gore navedenih odredbi, svaka reprodukcija, predstavljanje, korišćenje, djelimična ili potpuna promijena stranice, bez obzira na metodu ili podršku, različitih radova ili modela vozila koje je čine, bez prethodnog pisanog odobrenja DACIA-e, bilo zlonamerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uslova korišćenja materijala sa predmetnih web stranica koje sa sobom povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, pa bi DACIA takog učinioca krivično i materijalno gonila, u skladu sa zakonskim propisima koji su na snazi.

  Djelimična ili potpuna reprodukcija tih sadržaja, bez prethodnog pisanog odobrenja DACIA-e, strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu za potrebe štampe.

  Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranice DACIA-e, pojedinačnih elemenata web stranica DACIA-e, dizajna logotipa DACIA, bez izričitog pisanog odobrenja DACIA-e.

 • (povratak na vrh stranice)

 • Autorska prava marke

  Ime marke DACIA, logo DACIA, imena vozila korišćena u njihovom djelokrugu i sloganima, kao i odnosni proizvodi i usluge zaštićeni su registrovanim znakom (žigom) u skladu sa odredbama autorskog prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine koje su na snazi. Svaka reprodukcija, korišćenje i/ili promijene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja DACIA-e, smatraće se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijske i/ili intelektualne svojine.

  Spomenute su i druge marke, a teoretski mogu biti otkrivene prema početnom slovu. DACIA ih koristi uz odobrenje njihovog vlasnika, ili kao oznaku proizvoda ili usluga koje je predložila DACIA.

 • (povratak na vrh stranice)

 • Lozinke i pristup

  U postupku registracije, Vi birate ime korisnika i lozinku. Vi ste u potpunosti odgovorni za očuvanje povjerljivosti Vaše lozinke i imena korisnika. Isto tako, u potpunosti ste odgovorni za sve radnje izvršene pod Vašim imenom korisnika. Ne zaboravite da isključite vezu sa Internetom nakon svakog korišćenja web stranice.

  DACIA neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu koji se mogu pojaviti ako neko drugi koristi Vaše korisničko ime ili lozinku, sa ili bez Vašeg znanja.

 • (povratak na vrh stranice)

 • Podaci o proizvodima i uslugama

  Ove stranice na jedinstven način predstavljaju proizvode i usluge DACIA-e dostupne u Republici Crnoj Gori.

  Informacije koje DACIA objavljuje na ovim web stranicama smatraju se tačnim i pouzdanim u vrijeme njihovog unošenja. Međutim, DACIA ne garantuje tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kog podatka koji se nalazi na ovim web stranicama.

  Karakteristike novih vozila predstavljenih na stranici DACIA odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku izdavanja ili ažuriranja predmetnih web stranica. Naznačene cijene odgovaraju trenutnom cjenovniku marke DACIA. Usluge predstavljene na stranici odnose se na aktivne članove mreže DACIA u Republici Crnoj Gori. Naznačene cijene su preporučene cijene.

  DACIA zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicima, naročito one koje se odnose na tehničke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cijene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promijene DACIA, njeni članovi mreže ili njeni zaposleni ne snose odgovornost.

  DACIA ne garantuje, niti izričito niti prećutno, uključujući garancije u pogledu upotrebljivosti odnosno pogodnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sistema, proizvoda ili procesa.

  Informacije dostupne na web stranicama ne smeju se smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu saglasni da nećete DACIA-u smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u vezi sa tim.

  DACIA neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na ovim web stranicama.

  Mreža DACIA-e stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane za cijene, dostupnost predstavljenih modela, kao i najnovije promijene na modelima. U tom smislu predlažemo konsultacije sa odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti da Vam da savet posebno prilagođen Vašoj konkretnoj situaciji.

 • (povratak na vrh stranice)

 • Podaci o uslugama finansiranja

  U poglavlju o finansiranju naći ćete usluge i cijene, koje su opšte definisane uslovima, a koje zavise od prihvatanja dosijea od strane finansijskih institucija. Podaci nisu vezani ugovorom. Registracija Vaših podataka na ovoj stranici ne predstavlja ugovornu obavezu i ne odgovara kreditnoj ponudi.

  Samo potpisivanje prethodnih finansijskih ponuda i stavljanje svih dokumenata koja podupiru Vaše izjave, omogućiće osobi zaduženoj za finansiranje donošenje konačne odluke koja se odnosi na Vaš zahtjev za finansiranje. Zbog interaktivnog karaktera stranice, ponude koje ćete ovde pronaći mogu se razlikovati, pa je stoga lice zaduženo za finansiranje lišena svake odgovornosti. Ponude su važeće samo uz prihvatanje dosijea.

 • (povratak na vrh stranice)

 • Lični i javni podaci

  Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.

  Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovde sadržana izjava o zaštiti ličnih podataka objašnjava način prikupljanja i korišćenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatraće se povjerljivim u skladu sa relevantnim propisima Republike Crne Gore, pa ih zbog toga DACIA, naše poslovnice, kao i članovi naše prodajne mreže mogu koristiti samo u skladu sa zakonskim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.

  DACIA je dužna da štiti sigurnost Vaših ličnih podataka. Naročito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, DACIA neće odati podatke koje bi trećim licima mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama. Podaci ličnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka DACIA preduzeća Renault Alliance d.o.o., Cetinjski put b.b., Podgorica, Crna Gora, kako bi se mogli koristiti prema zakonskim propisima koji su trenutno na snazi, u shodno niže navedenoj Izjavi o zaštiti ličnih podataka na koju pristajete pristupom web stranicama DACIA.

  Na temelju datiranog i potpisanog pisanog zahtjeva poslatog na adresu Renault Alliance d.o.o., Cetinjski put b.b., Podgorica, Crna Gora, možete iskoristiti sledeća prava: - Jednom godišnje, dobiti informaciju da li su Vaši lični podaci procesuirani ili ne; - Ažurirati date lične podatke; - Uskratiti odobrenje za dalje držanje, obradu i procesuiranje Vaših ličnih podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vašu ličnu situaciju; Delimično ili potpuno komercijalno korišćenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pisanog odobrenja DACIA-e, poslovnica ili radnika prodajne mreže.

 • (povratak na vrh stranice)

 • Javni podaci

  Javni podaci koje nam možete poslati, a odnose se na Vaše želje, Vaše glavne interese ili hobije, koriste se za stvaranje i predlaganje proizvoda i usluga prilagođenih Vašem ukusu. Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz određenu osobu, kao što su tip pretraživača koji koristite, platforma Vašeg računara ili ime domena koji koristite za pristup našoj stranici.

 • (povratak na vrh stranice)

 • Izjava o zaštiti ličnih podataka

  Saglasni ste i prihvatate da su Vaši lični podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka DACIA preduzeća Renault Alliance d.o.o., Cetinjski put b.b., Podgorica, Crna Gora, povezanih preduzeća unutar Renault Grupe, kao i dilera i članova Renault komercijalne mreže.

  Podaci i date informacije biće sačuvani u bazi podataka DACIA preduzeća Renault Alliance d.o.o. i smatraće se povjerljivima.

  Radnici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog prirode poslova koje obavljaju sa gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obavezuju se da, osim u slučajevima propisanim relevantnim zakonskim propisima, neće saopštiti takve podatke trećim licima, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste. Saglasni ste i prihvatate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane preduzeća Renault Alliance d.o.o., Cetinjski put b.b., Podgorica, Crna Gora, povezanih preduzeća unutar Renault Grupe, dilera i članova Renault komercijalne mreže, za svrhe obrade tržišta, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obaveštenja i da se neće koristiti u druge svrhe, osim u zakonom propisanim slučajevima ili uz Vašu pisanu saglasnost.

  Saglasni ste i prihvatate da preduzeće Renault Alliance d.o.o., Cetinjski put b.b., Podgorica, Crna Gora, povezana preduzeća unutar Renault Grupe, kao i dileri i članovi Renault komercijalne mreže mogu publikovati i u reklamne svrhe koristiti rezultate dobijene obradom tržišta, statističkim, analitičim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani na osnovu podataka i informacija dobijenih od Vas.

  Publikovani i u reklamne svrhe korišćeni rezultati biće prikazivani zajedno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.

 • (povratak na vrh stranice)

 • Mrežni kolačići – «Cookies».

  Kada neko posjeti stranicu, mrežni kolačić – «cookie» se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako kupac prihvata mrežni kolačić – «cookie») ili je očitan ako je korisnik već ranije posjetio tu stranicu.

  Jedna od funkcija mrežnog kolačića – «cookie» je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posjećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posjetilo glavne dijelove (kao što su linkovi ili grafovi) na našoj web stranici.

  Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju DACIA web stranice.

  Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće – «cookies».

  Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posjetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.

  Želite li onemogućiti «Prihvati Cookies» upozorenje u Microsoft Explorer-u:
  1. Kliknite View, zatim Options.
  2. Kliknite Advanced Tab.
  3. Kliknite Warn pre kućice Accepting Cookies.

  Želite li onemogućiti «Prihvati Cookies» upozorenje u Netscape Navigator-u:
  1. Kliknite Options, zatim Network Preferences.
  2. Kliknite Protocols Tab.
  3. Kliknite Warn pre kućice Accepting Cookies.

 • (povratak na vrh stranice)

 • Linkovi

  Ukoliko želite da objavite link koji vodi na vašu internet stranicu morate imati prethodno pisano odobrenje od strane DACIA.

  Da biste to učinili morate da kontaktirate web mastera stranice DACIA.

  DACIA čini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala da Vas sva preusmjeravanja sa naših Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne podstiče negativnosti.

  Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na Internetu, a pošto se web stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, DACIA nema nadzor nad stranicama koje se uz nju pojavljuju i ni u kom slučaju nije odgovorna za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice.

  Svi su dijelovi postojeće stranice, uključujući i njeni linkovi, namijenjeni samo Vama ali DACIA ne može uvek garantovati za sadržaj svake adrese na koju vas usmjeri.

 • (povratak na vrh stranice)

 • Ograničenje odgovornosti

  Materijal na ovoj web stranici je na raspolaganju «takav kakav jeste» bez garancija bilo koje vrste, bilo iziričitih, bilo impliciranih.

  Korisnik ima pristup ovoj web stranici samo na svoju vlastitu odgovornost.

  DACIA ne garantuje da će ove web stranice uvek biti dostupne i raspoložive ili da neće sadržati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti tačni i pouzdani.

  Ni pod kojim uslovima DACIA, njene poslovnice ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za direktne ili indirektne nedostatke, oštećenja ili gubitak, posebno za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili finansijske nedostatke, koji su rezultat konsultacija ili korišćenja ove stranice ili stranica koje su sa njom povezane.

 • (povratak na vrh stranice)

 • Sadržaj ovih stranica nije ugovorno vezan

  Podaci o modelima, tehničke karakteristike i cijene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica.

  Iste su prezentirane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane DACIA-e, njenih poslovnica ili članova njene prodajne mreže. Moguće su greške ili propusti.

  Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na stranici podložni su ograničenjima.

  Morate voditi računa o tome, da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite našu web stranicu.

  DACIA neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodato od strane drugih korisnika.

 • (povratak na vrh stranice)

 • Mjerodavno pravo

  Ovim prihvatate primenu materijalnog prava Republike Crne Gore kao mjerodavnom za tumačenje, primenu i pravno dejstvo svih prava, ograničenja i uslova upotrebe ovih web stranica.

  Sudovi sa sjedištem na teritoriji Republike Crne Gore isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi sa njima.

  DACIA ne garantuje da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima sa teritorija države gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen.

  Smatraće se da je pristup web stranicama sa navedenih lokacija preduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

 • (povratak na vrh stranice)

 • Ažuriranje opštih uslova

  DACIA zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uslova korišćenja u bilo koje vrijeme bez prethodnog obaveštenja. Najnovija verzija opštih uslova korišćenja može se pregledati klikom na link «Pravne informacije» koja se nalazi na dnu web stranice.

 • (povratak na vrh stranice)